ul. B. Chrobrego 17/10
55-200 Oława

(71) 313 49 91
legis1olawa@interia.pl

Pon - Pt 08.00 - 16.00

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • Prowadzenie wszystkich wymaganych prawem ewidencji księgowych ( księga główna, księgi pomocnicze, ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, ewidencja podatku od towarów i usług)
 • Tworzenie zakładowego planu kont
 • Pomoc przy opracowaniu i wdrażaniu polityki rachunkowości
 • Nadzór nad formalną i rachunkową poprawnością dowodów księgowych
 • Sporządzanie pełnych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT, CIT, VAT)
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, sprawozdawczość INTRASTAT
 • Współpraca z audytorami oraz Urzędami
 • Istnieje możliwość pracy w siedzibie klienta na posiadanym oprogramowaniu

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Prowadzenie wszystkich wymaganych prawem ewidencji księgowych ( podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdu, rejestry VAT)
 • Nadzór nad formalną i rachunkową poprawnością dowodów księgowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT, VAT)
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, sprawozdawczość INTRASTAT
 • Sporządzanie miesięcznych wydruków zgodnie z przepisami prawa
 • Współpraca z Urzędami

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

 • Prowadzenie wszystkich wymaganych prawem ewidencji księgowych ( ewidencja przychodów, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdu, rejestry VAT)
 • Nadzór nad formalną i rachunkową poprawnością dowodów księgowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT, VAT)
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, sprawozdawczość INTRASTAT
 • Sporządzanie miesięcznych wydruków zgodnie z przepisami prawa
 • Współpraca z Urzędami

KADRY I PŁACE

 • Opracowywanie dokumentacji kadrowej i płacowej
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie wynagrodzeń, wyliczanie przysługujących pracownikom urlopów i innych świadczeń
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Sporządzanie deklaracji i rocznych informacji PIT
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Rozliczenia PFRON
 • Współpraca z Urzędami
 • Pomoc przy kontrolach PIP i ZUS

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP:

 • Szkolenie wstępne ogólne „instruktaż ogólny”
 • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy „instruktaż stanowiskowy”

SZKOLENIA OKRESOWE BHP dla:

 • Pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno - technicznych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Doradztwo ADR

 • śledzenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
 • doradzania przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
  np. wprowadzanie procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych, sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych czy wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • przeprowadzenia procedury klasyfikacyjnej towaru niebezpiecznego (mieszaniny, odpady), wstępna klasyfikacja próbek
 • doboru opakowania,
 • przygotowywania rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa tzw. szkolenia stanowiskowe,
 • przygotowania planu ochrony

POZOSTAŁE USŁUGI

 • Pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej
 • Wypełnianie wniosków do CEIDG
 • Rozliczanie dotacji z urzędu pracy
 • Rporządzanie analiz i biznesplanów
 • Doradztwo w sferze prowadzonej działalności gospodarczej
 • Sporządzanie projektów uchwał, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przez prawo gospodarcze
 • sporządzanie wniosków kredytowych